Hur man beräknar Henrys i en spole

Hur man beräknar Henrys i en spole


En induktor är i princip bara en spole av tråd. Induktansen hos en induktor är ett mått på dess förmåga att lagra energi i form av ett magnetiskt fält; när strömmen i spolen ändras, följer det av Lenz lag att magnetfältet kommer att inducera rörelse av avgifter på ett sådant sätt att den kommer att stå emot förändringar i den aktuella. Induktansen är lika med den elektromotoriska kraften eller EMF per enhet av graden av förändring av ström. Induktans mäts med en enhet som kallas Henry eller H.

Instruktioner

1 Mät längden på spolen av tråd i meter eller centimeter. Det är viktigt att använda metriska enheter, eftersom Henry är baserad på det metriska systemet.

2 Bestäm hur många varv som finns i spolen - det vill säga hur många gånger tråd är lindad.

3 Beräkna tvärsnittsarean av trådspiralen genom mätning av dess radie och plugg detta i formeln π * r kvadrat.

4 Beräkna induktansen med hjälp av följande formel: Induktans = μ (N i kvadrat) A / längd, där N är antalet varv i spolen, A är tvärsnittsarean av spolen, och längden är längden av spolen . μ (eller "mu") är en konstant som kallas vakuum permeabilitet konstant och har värdet 4π x 10 till -7 H / m.