Hur konverterar PKA KA

Hur konverterar PKA KA


Kemi laborationer och problem ofta innebär att studera egenskaperna av syror och baser. Dissociationskonstanten för en syra eller bas, Ka, beskriver hur lätt den kan brytas ner från en komplex jon till enkla joner. Eftersom Ka-värden är mycket mindre än 1, är pKa-värden mer typiskt rapporterats för enkel notation. Eftersom pKa definieras som den negativa logaritmen av Ka är konversion från pKa till Ka en enkel sak.

Instruktioner

1 Skriv ner förhållandet mellan pKa och Ka. Enligt den Chem Tutor webbplats är detta uttrycks av ekvationen pKa = -log (Ka). Logaritmen av antalet inom parentes - Ka, i detta fall - är kraften eller exponent som nummer 10 höjs till lika numret. Till exempel, log (1000) = 3, eftersom 10 ^ 3 = 1000. Om antalet inom parentes är mindre än ett, som alltid är fallet med Ka-värden, är logaritmen negativt. Till exempel, log (0,001) = -3, eftersom 10 ^ -3 = 0,001.

2 Lös ekvationen för Ka. Lösa ekvationen involverar isolering av den önskade variabeln, Ka, på ena sidan av likhetstecknet. Med tanke på att förhållandet mellan Ka och pKa definieras logaritmiskt, kan vi skriva om ekvationen från föregående steg som Ka = 10 ^ - (pKa).

3 Hitta Ka. Ersätta din kända pKa-värde i ekvationen från föregående steg. Till exempel, om pKa = 3,26, sedan Ka = 10 ^ -3,26.